پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کارخانه شکر سلمان فارسی اهواز
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کارخانه شکر سلمان فارسی اهواز

شامل کلیه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کارخانه به شرح ذیل:
- تهیه و اجرای حدود ٣ کیلومتر pipe rack و cable rack
- تهیه و اجرای کلیه کارهای مکانیکی شامل پمپ خانه سوخت، تجهیزات کمپرسورخانه، لوله کشی انواع آب های صنعتی، بخار، هوای فشرده، سوخت، ملاس و غیره
- تهیه و اجرای کلیه کارهای برقی شامل تجهیزات پست های برق، کابل کشی فشار متوسط و فشارضعیف، کابل کشی کنترل، اجرای سیستم روشنائی، برق رسانی، سیستم زمین و غیره
 
 
Copyright 2013 Golsafar