کارخانه کویر تایر بیرجند
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
سایر پروژه ها

- پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و تجهیزاتی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
- پروژه تاسیسات برقی و مکانیکی و تجهیزاتی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
- پروژه تجمیع موتور خانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
- پروژه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی طرح توسعه دانشگاه تربیت معلم اراک
- پروژه تاسیسات برقی و مکانیکی و تجهیزاتی مرکز علوم و تکنولوژی مواد پلیمری تهران
- پروژه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی منبع آب بتنی دانشگاه بین المللی امام‌خمینی قزوین
- پروژه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سالن ورزشگاه دانشگاه بین المللی امام‌خمینی
- پروژه شبکه آبرسانی شهرک محمد منتظری
 
Copyright 2013 Golsafar