پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی کارخانه کویرتایر بیرجند
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی کارخانه کویرتایر بیرجند

این پروژه شامل تهیه و اجرای کلیه تاسیسات الکتریکی کارخانه شامل ترانسفورماتورها، تابلوهای برق فشارمتوسط، ضعیف و MCCها، سیستم ابزاردقیق، کابل کشی های فشارمتوسط، ضعیف، کنترل و مخابرات، برق رسانی، سیستم روشنائی محوطه و سالن ها، سیستم مخابرات، سیستم اعلام حریق، سیستم زمین و غیره می باشد
 
 
Copyright 2013 Golsafar